UTHSCSA Faculty Profiles v1.0

Shibazaki, Kozue

School of Medicine
Psychiatry
(210) 567-2648
shibazaki@uthscsa.edu

9/2000 - Present Instructor University of Texas Health Science Center San Antonio, Psychiatry, San Antonio, TX